تاریخچه

«مرکز تحقیقات پروتئین» دانشگاه شهید‌بهشتی با توجه به نیاز روز کشور به علوم بیوتکنولوژی و پروتئین‌های نوترکیب با اهداف و ماموریت‌های مشخص پس از طی روند اداری لازم و تصویب شورای دانشگاه وارد فاز اجرایی شد. این مرکز در تابستان سال 1392 مراحل قانونی جهت تاسیس را از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری نموده که منجر به مصوبه شورای گسترش وزارت علوم و ابلاغ به دانشگاه شهید‌بهشتی گردید. این مصوبه به معنی مجوز تاسیس و فعالیت در دانشگاه شهید‌بهشتی می باشد.​​