رئیس مرکز

سیدامید رعنائی سیادت
دانشیار
سرپرست مرکز تحقیقات پروتئین دانشگاه
29905003
22434500
O_Ranaei [at] sbu.ac.ir
رزومه
سوابق اجرابی:
  • سرپرست مرکز تحقیقات پروتئین دانشگاه شهید بهشتی 1395 ← تا زمان حال
  • مسئول پژوهشکده مهندسی زیستی 1395 ←تا زمان حال
  • عضو کمیته برنامه علمی زیست فناوری 1395 ← تا زمان حال
  • عضو کارگروه صنایع تخمیری ستاد توسعه زیست فناوری 1393 ← تا زمان حال
  • سرپرست مدیریت ارتباط با صنعت و مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه 1393 ← 1393